Wymagane dokumenty

Wzory podań:

Upoważnienie może być potwierdzone notarialnie lub przez członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

  • Kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjne na II stopień studiów - plik
  • Podanie w sprawie różnic programowych - plik

W związku z prowadzeniem przez naszą Uczelnię rekrutacji elektronicznej, w początkowej fazie rekrutacji nie jest wymagane składanie jakichkolwiek dokumentów.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia są zobligowani do dostarczenia w wymaganym terminie (patrz: harmonogram) następujących dokumentów:

a) ankietę osobową - wydruk z
systemu ERK (opcja: drukuj formularz);

b1)
studia pierwszego stopnia: kopię świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) , a w określonych przypadkach ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

b2) studia drugiego stopnia: kompia dyplomu ukończonych studiów wyższych oraz suplementu (oryginały do wglądu), a w przypadku jego braku - zaświadczenie dziekanatu o usykaniu tytułu inżyniera wraz z informacją o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych;

c)
 Dowód osobisty do wglądu

Kandydaci na studia na  kierunku Elektrotechnika, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna dodatkowo:
d)
orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku, może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (skierowanie - wydruk z systemu ERK - wraz z formularzem/ankietą).


Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia – może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia (potwierdzone upoważnieniem).