WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci, którzy uzyskali status "Zakwalifikowyany do przyjęcia" zobligowani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów tj.:

  1. ankietę osobową (podpisaną) oraz oświadczenie RODO (podpisane), wydrukowane z systemu ERK (DANE KANDYDATA ->DRUKUJ FORMULARZ),
  2. a) studia I stopnia: kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), a w określonych przypadkach ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu); poświadczone za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;
    b) studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku - zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  3. jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4. zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Informatyka, Inżynierskie zastosowanie informatyki w elektrotechnice, Inżynieria multimediów) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; 
  5. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub finalisty konkursów międzynarodowych, które potwierdzają uprawnienia kandydata do przyjęcia na pierwszy rok studiów z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego (jeśli dotyczy kandydata);
  6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata (jeśli dotyczy);

DOKUMENTY DO POBRANIA

 Wzory podań Plik do pobrania
 Podanie o przyjęcie z listy rezerwowej icon doc
 Podanie o aktualizajcę punktów w systemie ERK
icon doc
 Podanie o aktualizację opłaty rekrutacyjnej icon doc
 Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej icon doc
 Upoważnienie dla kandydata pełnoletniego icon doc
 Upoważnienie dla kandydata niepełnoletniego icon doc

Upoważnienie może być potwierdzone notarialnie lub przez członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej.