Wymagane dokumenty

Wzory podań:

  • Podanie o przyjęcie z listy rezerwowej - plik
  • Podanie o uaktualnienie ocen ze świadectwa - plik
  • Podanie o uaktualnienie opłaty rekrutacyjnej - plik
  • Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej - plik
  • Upoważnienie - plik
  • Kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjne na II stopień studiów - plik
  • Podanie w sprawie różnic programowych - plik

W związku z prowadzeniem przez naszą Uczelnię rekrutacji elektronicznej, w początkowej fazie rekrutacji nie jest wymagane składanie jakichkolwiek dokumentów.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia są zobligowani do dostarczenia w wymaganym terminie (patrz: harmonogram) następujących dokumentów:

a) ankietę osobową - wydruk z
systemu ERK (opcja: drukuj formularz);

b1)
studia pierwszego stopnia: ksero świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) , a w określonych przypadkach ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

b2) studia drugiego stopnia: ksera dyplomu ukończonych studiów wyższych oraz suplementu (oryginały do wglądu), a w przypadku jego braku - wypis z indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen z ukończonych studiów wyższych;

c)
2 fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz poprzez system ERK plik zawierający elektroniczną wersję tych fotografii;

d)
poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia; (poświadczenie zgodności kopi z oryginałem może być dokonane także w momencie składania dokumentów w wydziałowej komisji rekrutacyjnej)

e)
pokwitowanie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia za legitymację studencką w kwocie 17 zł (wniesioną na konto podane w
systemie ERK);

f)
Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - wydruk z
systemu ERK (dostęp za pomocą linku "Druki" w lewym menu);

Kandydaci na studia na  kierunku Elektrotechnika dodatkowo:
h)
orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku, może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (skierowanie - wydruk z systemu ERK - wraz z formularzem/ankietą).


Kandydaci na studia II stopnia, którzy kontynuują studia na tym samym wydziale, po rozliczeniu się z Dziekanatem (karta obiegowa) mają uzupełnić w komisji rekrutacyjnej dokumenty o pozycje wymienione w punktach: a, c, d, f, g.


Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia – może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia (pobierz Upoważnienie). Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może być potwierdzona przez:

  • członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej PL,
  • notariusza.

Przyjmowany będzie wyłącznie pełny komplet dokumentów!