Wydział Elektrotechniki i Informatyki kształci studentów na czterech kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na I i II stopniu kształcenia. Samodzielnie kształcimy studentów na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka oraz wspólne z Wydziałem Mechanicznym na kierunkach Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna. Poza tym kształcimy na kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego I stopnia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    Misją Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu elektrotechniki, informatyki, energetyki, mechatroniki, elektrotechnologii, automatyki, inżynierii materiałowej i biomedycznej, elektroniki oraz telekomunikacji, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnej gospodarki i wzrostu poziomu kształcenia.

Harmonogramy, szczegóły oraz bieżące informacje zamieszczane będą w dziale OGŁOSZENIA.

Bliższe informacje o aktualnej ofercie edukacyjnej można znaleźć w informatorach:

INFORMATOR NA STUDIA 2016/2017

PL

 ІНФОРМАТОР НА НАВЧАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ

UKR

СПРАВОЧНИК ОБ ОБРАЗОВАНИИ II-ой СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

RU

OUR EDUCATIONAL OFFER

SinE

Profil absolwenta kierunku Elektrotechnika Profil absolwenta kierunku Informatyka Profil absolwenta kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego
  Absolwent kierunku posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i w dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.     Absolwent kierunku wykazuje się znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, mobilnych, twórca aplikacji internetowych.     Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska. W programie studiów poznaje on zasady projektowania i eksploatacji technicznych i informacyjnych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Wiedza techniczna, oparta na solidnych podstawach z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa.